Masz sprecyzowane plany zawodowe? Chcesz nie tylko zajmować się tłumaczeniem, ale także przekładać teksty jako tłumacz przysięgły? Zobacz, jakie warunki musisz spełnić, aby zająć się twoją pracą marzeń.

Większość tłumaczeń to tzw. tłumaczenia zwykłe. Jednak niektóre tłumaczenia potrzebują dodatkowego poświadczenia. To właśnie tłumaczenia przysięgłe (zwane inaczej uwierzytelnionymi). Są wykonywane przez uprawnionych tłumaczy przysięgłych. Takie tłumaczenia gwarantują oficjalne poświadczenie wierności i poprawności tłumaczenia dokumentów (na przykład sprawozdań finansowych, dokumentów zatwierdzających prawo do wykonywania zawodu, aktów notarialnych, aktów USC, paszportów, certyfikatów, świadectw, zeznań sądowych i in.), jak również wiarygodności tłumaczenia ustnego przed urzędami i instytucjami, które tego poświadczenia wymagają.

Aby zostać tłumaczem przysięgłym, trzeba liczyć się ze znacznie dłuższym przygotowaniem do zawodu. W przeciwieństwie do zwykłego tłumacza, tłumacz przysięgły musi mieć specjalne  uprawnienia, które są nadawane przez Ministra Sprawiedliwości. Wcześniej kandydat musi  zdać bardzo trudny, dwuczęściowy egzamin (średnia zdawalność to około 20 %). Bada on nie tylko znajomość języka obcego, ale także skalę znajomości języka ojczystego wraz ze wszystkimi zasadami w nim obowiązującymi.

Egzamin składa się z części ustnej oraz pisemnej i przeprowadzany jest przez Państwową Komisję Egzaminacyjną. Samo przystąpienie do egzaminu jest odpłatne. Jeżeli egzamin zostanie zaliczony, tłumacz otrzymuje świadectwo pozytywnego wyniku egzaminu, i dopiero wtedy może legitymować się odpowiednimi uprawnieniami do tłumaczeń przysięgłych. Istnieją przygotowujące do niego kursy specjalistyczne lub studia podyplomowe.

Karierę w tym zawodzie warunkują przepisy, w szczególności „Ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego” , w której zawarte są warunki, jakie trzeba spełnić, by legalnie wykonywać ten zawód. Osiągnięcie tytułu tłumacza przysięgłego to nie tylko kolejny szczebel kariery, ale przede wszystkim prestiż i szczególne wyróżnienie. Oprócz wymagań zawodowych, wymagana jest także wysoka etyka, którą reguluje Kodeks Tłumacza Przysięgłego.

Warto pamiętać o tym, że tłumacz przysięgły musi się na bieżąco doszkalać, poszerzać wiedzę. Ten zawód wymaga także elastyczności, jeśli chodzi o zapotrzebowania rynku. Dotyczy to zresztą wszystkich tłumaczy, którzy poważnie myślą o swojej karierze.