W maju wystartował pierwszy nabór dla tłumaczy i tłumaczek oraz pisarzy i pisarek w ramach Wrocławskiego Programu Wydawniczego. Nowa ścieżka programu uruchamiana przez Strefę Kultury Wrocław i Wrocławski Dom Literatury ma być wsparciem dla wrocławskich artystów.

1 maja ruszył pierwszy nabór dla pisarzy i pisarek oraz tłumaczy i tłumaczek w ramach Wrocławskiego Programu Wydawniczego. Strefa Kultury Wrocław i Wrocławski Dom Literatury uruchamiają nową ścieżkę programu, która ma stanowić wsparcie dla wrocławskich autorów i autorek (w tym osób zajmujących się tłumaczeniami) w procesie tworzenia i udostępniania dzieł publiczności.

Nie chodzi tu o kolejny konkurs grantowy, ale o promocję twórczości literackiej – w szczególności poprzez stworzenie swoistej „bazy wrocławskiej literatury”. Zarazem Wrocławski Program Wydawniczy zapewni najbardziej potrzebującym wsparcie finansowe. Jednorazowa pomoc dla jednego twórcy może wynieść 2200 złotych brutto (łączna pula do rozdysponowania to 132 000 złotych).

W naborze mogą wziąć udział pisarki i pisarze oraz tłumaczki i tłumacze, którzy w ciągu ostatnich pięciu lat napisali lub przetłumaczyli i wydali książkę prozatorską lub tom poetycki bądź opublikowali co najmniej pięć tekstów literackich w czasopismach lub antologiach (posiadających numery ISSN lub ISBN). Z powyższych wymogów zwolnieni są członkowie organizacji zrzeszających autorów (m.in.: Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, Związku Literatów Polskich, Stowarzyszenia Unia Literacka i Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury). Wystarczy, że spełnią oni pozostałe kryteria programu – obowiązujące wszystkich.

Tworzący we Wrocławiu autorki i autorzy, którzy zechcą skorzystać z zapomogi, zobowiązują się do powierzenia organizatorom fragmentów swojej niepublikowanej twórczości (w ten sposób stworzy się bazę wrocławskiej twórczości literackiej). O przyznanie wsparcia w pierwszej kolejności będą się mogły ubiegać osoby, które nie są zatrudnione na etatach w pełnym wymiarze czasu pracy, nie pobierają rent czy emerytur wyższych niż minimalne krajowe wynagrodzenie bądź od początku roku z tytułu sprzedaży majątkowych praw autorskich nie uzyskały dochodów w kwocie wyższej niż czterokrotność miesięcznej płacy minimalnej.

Wzór wniosku dostępny jest na stronie www.strefakultury.pl/wroclawski-program-wydawniczy. Jakie jeszcze dokumenty należy przesłać? Zgłaszający powinni dołączyć fragment powstającego utworu prozatorskiego lub dramatycznego – od 7000 do 9000 znaków ze spacjami – bądź do 5 utworów poetyckich, fragment komiksu czy też powieści graficznej. Zgłoszenie tłumaczenia utworu literackiego powinno zawierać tekst w języku oryginalnym oraz oświadczenie, że autor tekstu wyjściowego wyraził zgodę na rozporządzanie nim przez tłumacza.

Kolejne nabory do ścieżki dla autorów Wrocławskiego Programu Wydawniczego będą prowadzone między 1 a 15 dniem kolejnych miesięcy roku, aż do wyczerpania puli dostępnych środków. Weryfikacja formalna wraz z oceną zostaną zakończone do ostatniego dnia miesiąca, w którym złożono wniosek. Autor w ramach wszystkich naborów w roku 2020 może złożyć nie więcej niż 1 wniosek. Niezależnie od tego, w którym momencie roku zgłoszenie zostanie przyjęte, gotowy fragment utworu, którego dotyczyła aplikacja, będzie musiał zostać przekazany organizatorom do 30 listopada 2020 roku.

Szczegółowe informacje można znaleźć w regulaminie, który dostępny jest na stronach internetowych organizatorów: Strefy Kultury Wrocław i Wrocławskiego Domu Literatury.

Źródło tekstu i grafiki: http://booklips.pl/newsy/wroclawscy-pisarze-poeci-autorzy-komiksow-i-tlumacze-moga-skorzystac-z-nowego-programu-wsparcia-na-czas-pandemii/