Czy tłumaczenie dokumentów na język polski jest wymagane przez organy prawne? W jakich sytuacjach urzędowych niezbędne jest wykonanie tłumaczenia?

Aby odpowiedzieć sobie na te pytania, trzeba odwołać się do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, która w art. 27 klarownie określa: językiem urzędowym jest język polski. Z kolei w art. 4 stwierdzono, że język polski jest językiem urzędowym konstytucyjnych organów państwa, organów jednostek samorządu terytorialnego i podległych im instytucji w zakresie, w jakim wykonują zadania publiczne, terenowych organów administracji publicznej, instytucji powołanych do realizacji określonych zadań publicznych. Chodzi m.in. o takie miejsca, jak:

• Sąd Najwyższy, Sąd Okręgowy, Sąd Rejonowy;
• Urząd Miasta, Urząd Stanu Cywilnego, Urząd Wojewódzki, Urząd Gminy, Ratusz;
• Ambasada;
• oraz jednostki użyteczności publicznej (np. szkoły, szpitale, stacje pogotowia ratunkowego, banki, komendy policji, obiekty wojskowe itp.).

W związku z tym powyższe podmioty wykonują zadania publiczne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i dokonują wszelkich czynności urzędowych w języku polskim (chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej). Przepisy te stosuje się do odpowiednio do oświadczeń woli, podań i innych pism składanych organom, o których mowa w art. 4. Obowiązujące przepisy nie wykluczają posłużenia się dokumentem obcojęzycznym (np. w toku postępowania administracyjnego), jednak czynność urzędowa, w ramach której bada się treść dokumentu, wymaga tłumaczenia tekstu na język polski.

W Lingua Lab służymy pomocą w najróżniejszych sytuacjach – wszędzie tam, gdzie niezbędne są tłumaczenia. Możemy zaproponować na przykład:

tłumaczenia przysięgłe i nieuwierzytelnione;
• tłumaczenia prawne (np. dokumentacji sądowej, dokumentacji niezbędnej do rozpoczęcia postępowania administracyjnego, kupna mieszkania, wykonania cesji umowy);
• tłumaczenia dokumentów do tzw. karty pobytu (w tym: dowody osobiste, świadectwa pracy, zezwolenia na pracę, akty z Urzędu Stanu Cywilnego);
• tłumaczenia finansowe (rachunkowość, audyty, umowy, dokumentacja przetargowa, tłumaczenia wyciągów bankowych oraz deklaracji o niezaleganiu);
• tłumaczenia medyczne – pisemne i ustne (m.in. tłumaczenia karty pacjenta, historii choroby, recept, zaleceń, wypisów z klinik, epikryz, skierowań);
• tłumaczenia motoryzacyjne (karty pojazdu, dowody rejestracyjne, umowy kupna, faktury);
• …i wiele innych.

Potrzebujesz fachowego tłumaczenia? Powierz dokumenty doświadczonym specjalistom. Już dziś skontaktuj się z Lingua Lab – przejdź do formularza bezpłatnej wyceny!